fredag 28. november 2008

Biskop Nordhaugs nødsfall-teologi

Norge har utnevnt en ny biskop i dag. I sommer skrev jeg kritisk om teologien hans da han hadde et innlegg i avisen Vårt Land. Et øyeblikk fremsto Halvor Nordhaug i innlegget som "liberal" fordi han argumenterte for å la ikke-teologer døpe, ordne nattverd, stå for begravelser og gudstjenester. Men da han skulle begrunne sitt syn lenger ut i innlegget, var det ut fra en nødssituasjon, egentlig mener Nordhaug at kun prester skal kunne døpe osv.

Stakkars Ananias som døpte Paulus, han ryker ved alle kravene til Nordhaug: Ikke prest, ikke teolog, ikke vigslet, ikke fått fullmakt, ikke under tilsyn av prest.

Statsråd Giske sa dette i en pressemelding fra departementet:
"Nordhaug vil tilføre bispekollegiet verdifull kompetanse innen teologi og praktisk kirkeliv."

Siden den nye biskopen er så flink i teologi, bør han lett kunne svare på mine spørsmål.

Her er mine 10 spørsmål til den nye biskopen:
1. Hvor i NT står det at prester skal ordne begravelser?
2. Hvor i NT står det at prester skal ordne nattverd?
3. Hvor i NT står det at prester skal døpe?
4. Hvor i NT står det at prester skal ordne gudstjeneste?
5. Støtter du Luther som mente at fedre kunne døpe sine barn hjemme?
6. Hva mente Peter med at alle kristne er prester?
7. Hvem tror du var prest eller biskop i menigheten hjemme hos Priska og Akvillas i NT?
8. Hvor i NT står det at en biskop skal være lederen til prester?
9. Støtter du Luther som mente at folk burde reise seg og protestere i samlingen hvis presten (læreren) sa noe galt?
10. Luther skrev dette: "Mener du at Guds ord skal vike for gamle skikker og for biskopene? Aldri i verden!" Hva tror du han mente?

søndag 23. november 2008

Myten om at kristne er mot vitenskap

Darwin-året 2009 nærmer seg. Da vil mange gå i mytefellen og tro at kristne er mot vitenskap. Allerede nå, i november 2008, kan jeg lese avisinnlegg der ateister maler et falsk bilde av situasjonen. De later som at evolusjonsdebatten handler om vitenskap mot tro. Men debatten om evolusjonslæren handler sjelden om hva som står i Bibelen. De aller fleste debattene handler om fakta. Forskjellen mellom ateister og kristne er hvordan man tolker fakta.

Alle er for eksempel enige om at det fins fossiler i fjellene. Og alle er enige om at det fins ulike lag i fjellene. Og alle er enige om at lange fossiler, for eksempel en trestamme, kan gå tvers gjennom mange lag i fjellet. Spørsmålet er hvordan man tolker slike trestamme-funn. Det første tanken burde, etter min mening, være at hvert lag ikke representerer millioner av år, for da ville jo treet ha råtnet i mellomtiden og vi ville ikke ha funnet et tre-fossil i dag.

Jorda kan godt være millioner av år likevel, men det er et annet tema enn aldersforskjellen mellom lagene som er en betingelse for evolusjonslæren.

Det er mange slike eksempler i bøker som er kritiske til evolusjonslæren. Det handler for eksempel om hvor mange mutasjoner som må til for å skape et nytt organ eller en ny art, og at det ikke har vært nok generasjoner tilgjengelig.

For å si det på en annen måte: Man kan gjerne være ateist og samtidig være skeptisk til evolusjonslæren. Da mener man rett og slett at teorien ikke holder mål i stor skala, og at man samtidig tror at det ikke finnes en Gud, og at livet må ha blitt til etter en teori som ikke er lagt frem ennå.

Det er mange argumenter på begge sider av bordet. Folk trekker ulike konklusjoner og havner i vår del av verden gjerne i en disse gruppene: Ateister, kristne evolusjonister eller kreasjonister.

DET VAR KRISTNE SOM FANT DEN RIKTIGE MODELLEN AV SOLSYSTEMET
Et mye brukt "bevis" på at kristne er mot vitenskap, er historien om Galilei. Men alle som var involvert i å finne den riktige modellen av solsystemet, var kristne. Allerede på 400-tallet skriver teologen Augustin at når noe er vitenskapelig bevist, må Bibelen tolkes ut fra det. På 1500-tallet formulerer så Francis Bacon den vitenskapelige metode. Han var ikke ateist, men kristen.

Omtrent på samme tid lanserer teologen Kopernikus ideen om at jorda går rundt sola. Han klarer imidlertid ikke tenke seg at planetene går i ellipser. Den kristne Kopernikus kommer altså med et helt nytt bilde av universet, men blir ikke kalt for kjetter eller noe slikt.

Dansken Brahe legger så frem en modell der alle planetene går i bane rundt sola, unntatt jorda som han mener er i midten. Dette er egentlig et skritt tilbake, men han bygger flotte instrumenter som han observerer stjernehimmelen med. Hans gode observasjoner og tabeller blir viktige etter hans død.

På 1600-tallet blir så teleskopet blir oppfunnet og både Galilei og jesuittene kikker ivrig på stjernehimmelen. Jesuittene sammenligner sine observasjoner med Brahes svært gode tall. Paven er begeistret over dette, han er høyeste beskytter for et astronomisk selskap.

Den kristne Galilei mener så at teologen Kopernikus fra forrige århundre hadde rett. Men så starter bråket. En munkeorden går til teologisk angrep mot Galilei.

Galilei har en vitenskapsinteressert venn. Denne vennen blir pave og fortsetter å diskutere vitenskap med Galilei. Han sier til Galilei at noe er ikke bevist bare fordi man har en teori, det kan jo tenkes at det finnes en annen teori som er like så god. Teorier må bevises fysisk, mener paven. Galilei kommer også med noen teorier om at solflekkene er skyld i høyvann og lavvann. Paven diskuterer med Galilei og mener at høyvann og lavvann må ha noe med månen å gjøre, noe som i ettertid har vist seg å være riktig.

Paven var altså ikke en religiøs dust. Både paven og Galilei var kristne som var vitenskapsinteresserte, og de drev i utgangspunktet saklige diskusjoner. Men så blir Galilei irritert på de vrange munkene og på hans venn paven som ikke kjøper ideen til Kopernikus uten skikkelige bevis. Galilei skriver så et skuespill/bok der han legger pavens argumenter i munnen på en idiot. Dette er provoserende, og munkene sørger for at Galilei får inkvisisjonen på nakken. Galilei lyver under avhørene og det hele ender med at Galilei får husarrest. Å stenge en person inne er selvsagt forkastelig. Men det var ikke slik at Galilei sto for vitenskap og paven var mot vitenskap. Paven hadde rett i noe og Galilei noe annet.

Jeg er ikke historiker, men det ser ikke ut til Galilei egentlig bidro med noe særlig når det gjaldt modell av solsystemet. Det var Kopernikus som sto for den beste modellen til da, og det var Brahe som sto for de beste observasjonene. Men man var ennå ikke i mål.

Brahe dør og har testamentert sine tabeller osv til assistenten Kepler, dette på tross av at de kranglet en del. Kepler jobber videre med Brahes tall og utstyr i åtte år, og så kombinerer han Brahes tall med ideen til Kopernikus om at sola er i midten. Da stemmer alt. Det er altså den kristne Kepler som får på plass den riktige modellen av solsystemet. Teologen Kopernikus gikk nemlig ikke inn for planetbaner i ellipseform. Den riktige modellen er altså at sola er i midten og planetene går i ellipsebaner. Kepler forsøker å overbevise Galilei om dette, men Galilei holder fast på sirkler og vil ikke høre om ellipser.

Vi har altså:

 • Kopernikus: sola i midten, sirkelbaner
 • Brahe: alle planeter rundt sola, unntatt jorda, gode observasjonstall
 • Jesuittene: egne observasjoner
 • Galilei: sola i midten, sirkelbaner
 • Paven: krevde bedre bevis
 • Noen munker: lager teologisk krangel
 • Kepler: sola i midten, ellipsebaner (korrekt modell!)
Alle de involverte var kristne, med muligens Brahe som unntak. Noen kilder skriver at han var protestant slik som Kepler, andre skriver at drev litt med horoskoptydning på si.

Ingen av de involverte fikk noe straff eller kritikk av Kirken, unntatt Galilei som havnet i en krangel med munkene og paven. Galilei rappet også noen av jesuittenes observasjoner og ga dem ut som sine egne. Det er selvsagt helt galt å sende noen i husarrest. Men å bruke denne hendelsen i et forsøk på hevde at kristne generelt er vitenskapsfiendtlige, er skivebom. Det var jo kristne som fant frem til den riktige modellen.

Her er noen andre kristne kjente forskere på 1600-tallet:
 • Kjemiens far, Robert Boyle
 • Grunnleggeren av sannsynlighetsregning, Blaise Pascal
 • Oppdaget blodets sirkulasjon, William Harvey
 • Loven om tyngdekraft, Isaac Newton
Senere kom: Woodward, Linné, Faraday, Morse, Kelvin, Maxwell, Pasteur, alle sammen kristne.

MEN NÅ ER JORDA I MIDTEN IGJEN!
Et interessant poeng er at nå, i 2008, har forskerne igjen begynt å plassere jorda i midten! Man sier selvsagt ikke at sola går rundt jorda. Men jorda, eller rettere sagt vår galakse, er plassert midt i universet. Milliarder av galakser er hopet sammen og ligger som i sirkler rundt vår egen galakse. Universet ser ut som en pilskive der vi er plassert midt i blinken: jorda i midten av universet. Om forskerne som fant ut dette, var kristne eller ikke, vet jeg ikke. Men det er ikke en "kristen" påstand at vi er plassert i midten. Også ateistiske miljøer, slik som for eksempel bladet Illustrert Vitenskap, skriver at vi befinner oss midt i universet. Spørsmålet er så hvordan vi skal tolke dette faktum.

Opplysningene i denne artikkelen har jeg hentet fra disse bøkene:
 • Skaperkoden, skrevet av en kristen evolusjonist
 • Da kvinnen fikk sjel, skrevet av en kristen evolusjonist
 • Darwins lære faller, skrevet av en kristen kreasjonist
 • Intelligent skapelsetro, skrevet av en kristen kreasjonist (på svensk)
 • Vårt Ursprung? skrevet av en kristen kreasjonist (på svensk)

Det er interessante bøker enten man er ateist, kristen evolusjonist eller kreasjonist. Julepresang?

Oppfordrer kirkegjengere til å korse seg oftere

Prest Per Arne Dahl mener norske kristne gjerne kan korse seg oftere, selv om de ikke er katolikker. I Aftenposten i dag skriver han stadig flere tegner et kors mellom panne, bryst og hjerte når de kommer inn en luthersk kirke eller i en frikirke, slik katolikker gjør. Han oppforder folk til å øve seg på dette og viser en tegning som pedagogisk stipler opp ruten fra pannen til hjertet.

Jeg gjør meg noen tanker om dette:


1) Det står ingenting i Bibelen om en slik skikk.

2) Men det er etter min mening ok med nye skikker blant kristne så lenge skikkene bygger opp og så lenge de ikke bryter med Bibelens grunnverdier. Bibelen gir rom for ulik kultur.

3) Oppfordring til korsing viser nok en gang at kirkesamfunnene trekkes mot Tradisjonen. Jeg mener vi heller bør konsentrere oss om grep som gjør at fellesskapet kan få bedre rammer. Det vil si at presten sier fra seg sin hierarkiske posisjon og at man samles som venner, gjerne privat rundt et måltid slik de første hadde som skikk.

4) Innlegget til Dahl viser ikke bare at Kirken trekkes mot Tradisjonen, men også at man argumenterer ut fra den. Dahl skriver at å korse seg, det har kristne gjort i "alle tider" og at korsing startet "tidlig i oldkirken". Slik Dahl ordlegger seg, får man inntrykk av at Bibelen forteller at Paulus, Føbe og alle de andre korset seg, noe det ikke er belegg for å hevde. Jeg pleier å skille slik: urmenigheten er beskrevet i NT, generasjonene etter kan man kalle oldkirken.

5) Flere ganger oppforder Paulus kristne til å hilse hverandre med et kyss når de møtes. Oversatt til norsk kultur kan det være snakk om en klem eller en bamseomfavnelse. Den underliggende verdien er at vi skal se hverandre når det er samling, og gjerne vise det også fysisk. Men det er vanskelig å se hverandre i dagens kirkeparadigme. Jeg skulle ønske at prester og pastorer for alvor endret rammene for samlingene, ikke bare si at hussamlinger er "noe ekstra for dem som vil". Antagelig sitter det svært langt inne å endre selve hovedsamlingen, derfor er det du som er vanlig kirkegjenger som må invitere noen venner hjem til samling, slik Føbe og Akvillas i NT gjorde.

Når kristne samles, bør rammene være slik at hverandre-verdiene kan leves ut og at det virkelige allmenne prestedømme fremelskes. Les mer om urmenighetene.

lørdag 1. november 2008

Husittbevegelsen protesterte før Luther

På 1500-tallet protesterte Luther (Tyskland) mot katolikkene. Men før Luther protesterte Jan Hus (Tsjekkia) og Husittbevegelsen på 1400-tallet. Og før Husittbevegelsen var Wycliffe (England) på banen, det var på 1300-tallet. Og før Wycliffe gikk Valdenserne (Alpene) rundt med sitt budskap på 1100-tallet. Protester mot kirkelige hierarkier har pågått gjennom århundrer.

De som protesterer har ofte noen felles verdier og ideer, de går gjerne inn for en form for allment prestedømme og de oversetter gjerne deler av Bibelen til sitt lands språk for at det allmenne prestedømme, altså alle kristne, skal kunne lese Bibelen uten biskop-filter.

De som gjennom historien har protestert mot kirkehierarkiene og dens kultur og teologi, har ofte også til felles at Kirken myrdet dem. Også Jan Hus i Husittbevegelsen ble myrdet. Dødsdagen hans er helligdag i Tsjekkia, og en statue av ham kan du se på det gamle torget i Praha, i følge Wikipedia.

Jan Hus avviste rikdom, korrupsjon og hierarki i den katolske kirke. Han var også mot salget av avlatsbrev. Hus talte ofte på kirkemøter, men fordi han angrep geisteligheten, avsatte biskopen ham.

Husittbevegelsen i Tsjekkia var inspirert av Wycliffe fra England. Og da Hus ble for ivrig til å spre sin lære, brente Kirken i Praha bøker av Wycliffe. Hus ble bannlyst, men han hadde folket med seg som protesterte i gatene.

Hus var rektor på universitetet. Etter at han ble myrdet av Kirken, foreslo en professor ved universitetet at vanlige folk skulle få brød og vin ved nattverden. Dette kravet spredde seg sammen med et krav om at Bibelen skulle være eneste teologiske rettesnor og at gudstjenestene skulle foregå på tsjekkisk.

Går man til urmenighetene i den første generasjonen kristne, ser man at de delte måltid og nattverd sammen i husmenigheter. Det står ikke noe sted at man må være prest for å dele nattverd. Men en eller annen gang i kirkehistorien ble husvertene opphøyd til prester med rang over de andre, og kun de med slik høy rang fikk nattverd, altså brød og vin. Den samme ideen om rang ser man i dag når Menighetsfakultetet holder fast på at man må være prest for å døpe. Men Peter sier at alle kristne er prester.

Når det gjelder Husittbevegelsen, blandet nasjonalistiske adelsmenn etter hvert seg inn i bevegelsen og man fikk de voldelige Husittkrigene.